۰۵
رسول اکرم – اومد به دنیا ۲
اومد همه دار و نداره بی بی زهرا ۲
می باره باز بارون
لب زهرا خندون
دوباره هستم من
سر سفره ش مهمون ۲
“ای عشق خدا محمد، مصطفی محمد، ذکره رو لب علی مرتضی محمد”
مسیح مریم – غلام خونه ت ۲
عاقل به اون به کسی میگن که شد دیوونه ت ۲
ابالزهرایی تو
دم عیسایی تو
به قربون اسمت
چقدر آقایی تو ۲
گدای صحن تو
به عالم سروره
همیشه رو لبهات
دم یا حیدره ۲
صحن تو عرش برینه، ماه بی قرینه، آقا بطلب بیام زیارت مدینه ۲
“ای عشق خدا محمد…..”
مژده بدید ای – دلای عاشق ۲
اومد رئیس مذهبم امام صادق ۲
عجینم عمری با
روایت های تو
دوای درده من
عنایت های تو ۲
میشه آباد روزی
مزار تو آقا
میسازیم گلدسته
شبیه کربلا ۲
رو قلب شیعه نوشته، میخونه فرشته، خاک بقیعه تو آقا برتر از بهشته ۲
“ای عشق خدا محمد…..”

 

                                                                                      دانلود سبک