قیام خونین مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۵۶

قیام خونین مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۵۶

امتیاز :